Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania  systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

od dnia 29 marca do 11 kwietnia 2021r ogranicza się funkcjonowanie publicznych przedszkoli.

Do przedszkola, na wniosek rodziców, będą mogły uczęszczać tylko dzieci rodziców, którzy są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, medyków i pracowników służb porządkowych, którzy są zaangażowani w walkę z koronawirusem.

Dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na wniosek rodziców będą zorganizowane zajęcia rewalidacyjne.

Dla pozostałych dzieci będzie prowadzone nauczanie zdalne.