Deklaracja dostępności

Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Kudowie-Zdroju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://puchatek-kudowa.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2017-06-19.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-30.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

 • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości, ograniczane są  do minimum i osadzane są teksty bezpośrednio na stronie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
 • Serwis  zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów.
 • Brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków
 • Na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów
 • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.
 • Dla materiałów wideo nie jest możliwe odtworzenie napisów i autodeskrypcji.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 1. wersję kontrastową,
 2. wersję strony w skali szarośći,
 3. wersję strony w negatywie,
 4. wersję strony z jasnym tłem,
 5. możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 6. możliwość zmiany kroju czcionki na ułatwiający odczyt
 7. wyróżnienie odnośników.
 • Administrator/osoby odpowiedzialne za stronę dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności;

Wyłączenia:

 1. mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 2. filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest
Przedszkole im. Kubusia Puchatka
ul 1-go Maja 16
57-350 Kudowa Zdrój

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 74 8661 447 lub adres email przedszkole@puchatek-kudowa.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek główny przy ul. 1 Maja 16

* Do budynku przedszkola przy ul. 1 Maja 16 prowadzi wewnętrzna alejka wyłożona płytami kamiennymi, nawierzchnia jest nierówna, szczeliny pomiędzy płytami wypełnione są zaprawą cementową. Od strony dostaw kuchennych znajduje się wyjście, które w razie konieczności może posłużyć jako wyjście ewakuacyjne.

* Budynek przy głównym wejściu posiada podjazd dla osób poruszających się na wózkach. Aby wejść do budynku trzeba pokonać drzwi wejściowe otwierane ręcznie. Przed wejściem zainstalowany jest wideodomofon.

* Budynek jest 4 kondygnacyjny (razem z poziomem -1; kuchnia),aby dostać się na poziomy powyżej i poniżej parteru trzeba pokonać schody.

* W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

* W odległości 70 m od budynku znajduje się chodnik z wyznaczonymi miejscami parkingowymi dla rodziców odwożących dzieci do przedszkola, nie ma wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

* Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym.

* W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.

* Brak toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

* Drogi ewakuacyjne w budynku są oznakowane, brak planu obiektu przy wejściu głównym.

* W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub     w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

* Przedszkole zapewnia osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcie innej osoby.

Budynek przy ul. Pogodnej 9 (Szkoła Podstawowa nr 2)

* Aby wejść do budynku przy ul. Pogodnej 9 należy skierować się do bocznego wejścia umiejscowionego od strony placu zabaw, pokonać 11 schodków oraz drzwi wejściowe otwierane ręcznie. Osoby niepełnosprawne mogą dostać się do budynku głównym wejściem.

* Budynek jest 4 kondygnacyjny (razem z poziomem -1). Oddziały przedszkolne umieszczone są na poziomie -1 (1 grupa) oraz na parterze (3 grupy). Do grup umieszczonych na parterze prowadzą schody.

* Przy wejściu do budynku nie ma wydzielonych stref kontroli.

* W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

* W odległości 60m od budynku znajduje się parking dla rodziców odwożących dzieci do przedszkola z wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych.

* Do budynku może wejść osoba z psem asystującym.

* Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze w pobliżu wejścia głównego do budynku. Toaleta nie jest oznakowana.

* W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.

* Przedszkole zapewnia osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcie innej osoby.

Budynek przy ul. T. Kościuszki 58 (Szkoła Podstawowa nr3)

* Przy głównym, bocznym i tylnym wejściu do budynku brak podjazdu umożliwiającego wjazd dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich i dla osób z innymi wózkami. (Przedszkole korzysta z wejścia bocznego).

* Przy budynku brak miejsca parkingowego, pracownicy i rodzice parkują samochody częściowo na chodniku przed budynkiem wzdłuż ul. T.Kościuszki lub na parkingu kościoła w odległości 100 m od szkoły.

* Budynek jest 2 kondygnacyjny. Oddziały przedszkolne umieszczone są na parterze w budynku głównym (1 grupa) oraz na parterze w przybudówce (1 grupa). Poziomy posadzek na parterze są różne i osoba niepełnosprawna na wózku nie ma możliwości samodzielnie poruszać się w budynku.

* Przy wejściu do budynku nie ma wydzielonych stref kontroli.

* W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

* Brak toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych

* Do budynku może wejść osoba z psem asystującym.

* W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.

*W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

* Drogi ewakuacyjne w budynku są oznakowane, brak planu obiektu przy wejściu głównym.

* Przedszkole zapewnia osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcie innej osoby.