U C H W A Ł A  NR  XXXIII/194/17
RADY MIEJSKIEJ  KUDOWY – ZDROJU
z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola prowadzonego przez
gminę Kudowa – Zdrój

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z póź. zm.) w związku z art. 204 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) i art. 131 ust. 1 – 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się kryteria wraz liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego przez miasto Kudowa-Zdrój:

 1.    Dziecko rodzica/ obojga rodziców/ prawny opiekun/ prawnych opiekunów pracuje/ pracujących lub prowadzi/ prowadzących gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.
  Wartość punktowa  –  70
 2.    Czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin.
  Wartość punktowa  –  12
  3.    Dziecko, którego rodzic/ rodzice/ prawny opiekun/ prawni opiekunowie odprowadza/ odprowadzają podatek dochodowy w Gminie Kudowa-Zdrój.
  Wartość punktowa   – 10
  4.    Zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci lub zgłoszenie dziecka posiadającego rodzeństwo korzystające z usług danego przedszkola.
  Wartość punktowa      – 5
  5.    Dziecko uczęszczające wcześniej do żłobka – placówki opieki nad dzieckiem do lat 3 zarejestrowanej w Gminie Kudowa-Zdrój
  Wartość punktowa     – 3

§ 2

Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 1:
1)    Oświadczenie potwierdzające spełnienie kryterium nr 1 stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2)    Oświadczenie potwierdzające spełnienie kryterium nr 3 stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

Traci moc uchwała nr V/18/15 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 09 marca 2015 roku w sprawie: ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola prowadzonego przez miasto Kudowa – Zdrój (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2015 r., poz. 1094).

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Dokumenty do pobrania: