Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Kudowie-Zdroju obowiązująca od 07.02.2024r 

Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W PRZEDSZKOLU im. KUBUSIA PUCHATKA W KUDOWIE- ZDROJU

 Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( U. 2017 poz. 59).
 2. Rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.).
 3. Statut Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Kudowie- Zdroju.

 Cel główny:

Wprowadzenie procedur dotyczących bezpieczeństwa dzieci w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka                 w Kudowie- Zdroju, znajduje swoje uzasadnienie w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo każdego dziecka objętego opieką naszej placówki.

W sytuacjach trudnych oraz zagrażających życiu, bezpieczeństwu i zdrowiu dziecka nauczyciele i pozostały personel Przedszkola są zobowiązani postępować zgodnie z przyjętymi procedurami.

Rodzice/opiekunowie zobowiązani są znać i przestrzegać postanowień niniejszego dokumentu.

Sposób prezentacji procedur:

 1. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej przedszkola.
 2. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur i zobowiązanie do ich respektowania.
 3. Zapoznanie rodziców/opiekunów z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach organizacyjnych we wrześniu każdego roku szkolnego.

Dokonywanie zmian w procedurach

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach dotyczących bezpieczeństwa
i zdrowia dzieci w przedszkolu może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Pedagogicznej dyrektor placówki. Wnioskodawcą zmian może być również Rada Rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

Procedury wchodzą w życie z dniem 29 grudnia 2017 roku.

W przypadku zaistnienia sytuacji szczególnych, które nie zostały uregulowane w treści procedury, nauczyciel, dyrektor lub inna osoba z personelu przedszkola podejmują wszelkie niezbędne działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom oraz zabezpieczenie odpowiedniego funkcjonowania placówki.

 

Spis procedur:

 1. Procedura dotycząca bezpieczeństwa dzieci podczas pobytu w Przedszkolu (61 KB, .pdf)
 2. Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci (65KB, .pdf)
 3. Procedura dotycząca przypadku odbierania dziecka z Przedszkola przez rodziców w trakcie rozwodu (53 KB, .pdf)
 4. Procedura dotycząca przyprowadzania i odbierania dzieci z autobusu. (47KB, .pdf)
 5. Procedura dotycząca sytuacji, gdy na terenie przedszkola zdarzy się dziecku nieszczęśliwy wypadek. (59KB, .pdf)
 6. Procedura dotycząca ewakuacji Przedszkola (73 KB, .pdf)
 7. Procedura dotycząca monitorowania osób wchodzących i opuszczających teren przedszkola. (48KB, .pdf)
 8. Procedura na wypadek znalezienia na terenie przedszkola niebezpiecznych przedmiotów. (54KB, .pdf)
 9. Procedura na wypadek zamachu terrorystycznego w Przedszkolu (94KB, .pdf)
 10. Procedura na wypadek podłożenia ładunku wybuchowego (56KB, .pdf)
 11. Procedura na wypadek podłożenia podejrzanego pakunku (68KB, .pdf)
 12. Procedura na wypadek skażenia chemicznego lub biologicznego (121 KB, .pdf)
 13.  Procedura postępowania wobec ofiar i sprawców cyberprzemocy. (48KB, .pdf)
 14. Procedura dotyczące użytkowania telefonów komórkowych (50KB, .pdf)
 15. Nawiązywanie niebezpiecznych kontaktów w Internecie (82KB, .pdf)
 16. REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK (86KB, .pdf)
 17. Procedura postepowania z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze (70KB, .pdf)
 18. Polityka Ochrony (3923KB, .pdf)
 19. Procedura organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej (134KB, .pdf)