PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W PRZEDSZKOLU im. KUBUSIA PUCHATKA W KUDOWIE- ZDROJU

 Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( U. 2017 poz. 59).
 2. Rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.).
 3. Statut Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Kudowie- Zdroju.

 Cel główny:

Wprowadzenie procedur dotyczących bezpieczeństwa dzieci w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka                 w Kudowie- Zdroju, znajduje swoje uzasadnienie w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo każdego dziecka objętego opieką naszej placówki.

W sytuacjach trudnych oraz zagrażających życiu, bezpieczeństwu i zdrowiu dziecka nauczyciele i pozostały personel Przedszkola są zobowiązani postępować zgodnie z przyjętymi procedurami.

Rodzice/opiekunowie zobowiązani są znać i przestrzegać postanowień niniejszego dokumentu.

Sposób prezentacji procedur:

 1. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej przedszkola.
 2. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur i zobowiązanie do ich respektowania.
 3. Zapoznanie rodziców/opiekunów z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach organizacyjnych we wrześniu każdego roku szkolnego.

Dokonywanie zmian w procedurach

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach dotyczących bezpieczeństwa
i zdrowia dzieci w przedszkolu może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Pedagogicznej dyrektor placówki. Wnioskodawcą zmian może być również Rada Rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

Procedury wchodzą w życie z dniem 29 grudnia 2017 roku.

W przypadku zaistnienia sytuacji szczególnych, które nie zostały uregulowane w treści procedury, nauczyciel, dyrektor lub inna osoba z personelu przedszkola podejmują wszelkie niezbędne działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom oraz zabezpieczenie odpowiedniego funkcjonowania placówki.

 

Spis procedur:

 1. Procedura dotycząca bezpieczeństwa dzieci podczas pobytu w Przedszkolu
 2. Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci
 3. Procedura dotycząca przypadku odbierania dziecka z Przedszkola przez rodziców w trakcie rozwodu
 4. Procedura dotycząca przyprowadzania i odbierania dzieci z autobusu.
 5. Procedura dotycząca sytuacji, gdy na terenie przedszkola zdarzy się dziecku nieszczęśliwy wypadek.
 6. Procedura dotycząca ewakuacji Przedszkola
 7. Procedura dotycząca monitorowania osób wchodzących i opuszczających teren przedszkola.
 8. Procedura na wypadek znalezienia na terenie przedszkola niebezpiecznych przedmiotów.
 9. Procedura na wypadek zamachu terrorystycznego w Przedszkolu
 10. Procedura na wypadek podłożenia ładunku wybuchowego
 11. Procedura na wypadek podłożenia podejrzanego pakunku
 12. Procedura na wypadek skażenia chemicznego lub biologicznego
 13.  Procedura postępowania wobec ofiar i sprawców cyberprzemocy.
 14. Procedura dotyczące użytkowania telefonów komórkowych
 15. Nawiązywanie niebezpiecznych kontaktów w Internecie
 16. REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK
 17. Procedura postepowania z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze
 18. polityka ochrony
 19. Procedura organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej